EDU 3105 | Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PDP&P) | Teknologi Pendidikan


Nama Kursus

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PDP&P)

Kod Kursus
EDU 3105
Kredit
3 (2 + 1)
Jam Interaksi
60 jam
Prasyarat
TIada
Semester
Keempat

Hasil Pembelajaran

     i.    Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan
    ii.    Memilih dan menggunakan  media pengajaran secara berkesan
   iii.    Menghasilkan  pelbagai media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran  
  iv.    Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran
   v.    Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran
  vi.    Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran
 vii.    Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab


Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

       
 Tajuk


Kandungan


Jam

Kuliah
 1.


Teknologi Pendidikan
·         Konsep
·         Domain-domain
·         Prinsip-prinsip
·         Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran


2
2.Reka bentuk Pengajaran
  • Pengertian
  • Peranan dan kepentingan
  • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
  • Reka bentuk  mesej


2


3.

Media Pengajaran
·         Konsep
·         Fungsi media dalam pengajaran  dan  pembelajaran
·         Jenis-jenis dan klasifikasi media


2

4.

Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
·         Model ASSURE


2


5.

Asas Grafik
·         Prinsip
·         Reka bentuk visual
·         Peralatan penghasilan grafik


2

6.

Penggunaan  Bahan-bahan  2 Dimensi dan 3 Dimensi   
·        Pengertian bahan 2D dan 3D
·        Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,
      diorama


2

7.


Asas Fotografi
·         Sejarah perkembangan  fotografi
·         Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera
·         Jenis-jenis dan aksesori kamera
·         Jenis-jenis filem
·         Teknik penggambaran
·         Komposisi
·        Fotografi digital


2


8.

OHP dan Transparensi
·         Bahagian-bahagian dan  fungsi OHP
·         Pengendalian OHP
·         Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP
·         Jenis-jenis transparensi
·         Teknik  penyediaan dan persembahan transparensi


2

9.

Bahan Audio
·         Penggunaan peralatan audio
·         Perancangan dan penyediaan rakaman
·         Rakaman
·         Suntingan


2


10.

Penerbitan Video Pendidikan
·         Jenis-jenis kamera video
·         Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video
·         Jenis-jenis syot
·         Pergerakan kamera video
·         Proses penerbitan video
·         Video digital


 211.

Pengintegrasian  Teknologi Maklumat dan Komunikasi  dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·         Pemprosesan Perkataan
·         Persembahan Elektronik
·         Hamparan Elektronik
·         Pangkalan Data
·         Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan
·         Penghasilan pakej multi media pembelajaran
·         Penggunaan  Media  Interaktif  dalam pengajaran dan pembelajaran

 
8

12.


Isu-isu dan trenda terkini dalam  Teknologi Pendidikan 
·         Hak cipta terpelihara (Copyright)
·         Keselamatan
·         Kerahsiaan
·         Kawalan kendiri


2

Amali


·         Asas grafik
·         Penggunaan  bahan-bahan 2D dan 3D
·         Asas fotografi
·         OHP dan transparensi 
·         Bahan audio
·         Penerbitan video pendidikan
·         Pengintegrasian  Teknologi Maklumat dan Komunikasi  dalam pengajaran dan pembelajaran


2
4
4
2
4
4

10
JUMLAH


60 Jam
Penilaian    
Kerja Kursus                                                                    (60%)                                                                                                                            

Peperiksaan Akhir                                                           (40 %)                                                                                                          

Rujukan Asas


Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of
       instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon.

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning.(8thed.). New Jersey:Prentice Hall.

Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and
       learning. New Jersey: Prentice Hall.

Noriati A. Rashid et all .(2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Shah Alam. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Rujukan Tambahan
Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and
        Bacon.

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:   
       Designing opportunities  to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson
       Wadsworth.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan.
      (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran.Kuala
      Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen
       teknologi pendidikan.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman &
      James, D. R.(2006).Educational technology for teaching
       and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit
       Fajar Bakti.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India